nieuws

Begroting Kerk en Diaconie op website

De kerkrentmeesters en de diakenen willen u graag wijzen op de begroting die is opgesteld door beide colleges. Zowel de begroting van de kerk als de diaconie zijn op deze website beschikbaar.

Voor zowel de kerk als de diaconie is de begroting te vinden op onze website onder (menu)kopje ANBI en vervolgens ANBI documenten. In de documenten "ANBI gegevens Kerk" en “ANBI gegevens Diaconie” zijn de begrotingen opgenomen.

Voor de kerk hebben we begroot dat het totale resultaat uitkomt op een plus van 55 euro. Dit resultaat is vooral afhankelijk van uw vrijwillige bijdrage en collecteopbrengsten. Wij hopen dan ook van harte dat u ook in 2021 bijdraagt aan onze gemeente.

Voor de diaconie is een tekort begroot van 1.000 euro. Dit komt vooral omdat de diaconie het diaconale werk binnen onze gemeente op peil wil houden wat extra uitgaven met zich meebrengt.

Mocht u nog vragen hebben over de begrotingen dan kunt u contact opnemen met de penningmeester van het betreffende college.